اقامتگاه‌های بوم‌گردی: از مسئولیت اجتماعی مورد انتظار تا برداشت از عملکرد

اقامتگاه‌های بوم‌گردی: از مسئولیت اجتماعی مورد انتظار تا برداشت از عملکرد

مهناز دوستی ایرانی1

1) دانشجوی دکترای گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

محل انتشار : tourism2021.ir(tourism2021.ir)
چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات گردشگران از مسئولیت اجتماعی اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد با دو طیف لیکرت برای هر سوال استفاده شد. نمونه‌گیری تصادفی ساده از گردشگران داخلی که در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان اصفهان اقامت داشته‌اند انجام گردید، حداقل حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوهن بدست آمد. یافته‌ها نشان داد اختلاف معناداری بین ادراکات و انتظارات گردشگر وجود دارد. همچنین عملکرد ادراک‌شده اندکی از سطح متوسط بالاتر است به طوری که بیشترین میانگین ادراکات به ترتیب مربوط به ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اثربخشی، اجتماعی و نهایتا فرهنگی است. در نتیجه ضروری است بر بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی اقامتگاه‌های بوم‌گردی تمرکز گردد.
کلمات کلیدی : اقامتگاه بوم‌گردی مسئولیت اجتماعی تحلیل شکاف انتظارات ادراکات.